درباره آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه2019-07-16T07:21:03+03:30

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی آرمان

در سال 1381 این آزمایشگاه در تهران بنام آرمان افتتاح گرديد.

خلاصه عملکرد

 • راه اندازي تخصصي آزمايشهاي پاتولوژي نسج ، سيتولوژي مديكال و سيتولوژي پاپ اسمير

 • راه اندازی آزمایشهای تخصصی بالینی

 •  انجام مشاوره هاي تخصصي پزشكي باليني و همچنين تفسير باليني نتايج آزمايشگاهي

 •  برگزاري 9 سمينار بازآموزي با شركت متخصصان ، پزشكان ، دندانپزشكان و كارشناسان مامائي

 •  همكاري علمي و آموزشي با انجمن آسيب شناسي ايران و شبكه بهداشت و درمان اسلامشهر

 •  پايه گذار تاسيس انجمن علمي پزشكي اسلامشهر در سال 83

تجهیزات آزمایشگاهی

 • به روزترین و بهترین تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار این مرکز هستند

ساختمان آزمایشگاه

 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ طﺮاﺣﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 6 طﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ

 • واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي مستقل نوزادان وکودکان در طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ

 • ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺟﻮاﺑﺪھﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰه در طﺒﻘﻪ اول

 • اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیش هاي ﻋﻤﻮﻣﻲ در طﺒﻘﻪ دوم

 • اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیش های ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم

 • اﻧﺠﺎم مشاوره ژﻧﺘﯿک و..

 • ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت جهت  ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ وﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در طبقه چهارم

 • واحد مستقل بارداران بطوری که( پذیرش ونمونه گیری جداگانه) در طبقه پنجم انجام میگردد

مزیت های آزمایشگاه آرمان

 •  سیستم لیبل پرینتر برای اولین بار در ایران

 •  سیستم تلفن گویا برای پیگیری جواب بیماران اولین بار در ایران

 •  شبکه پیشرفته رایانه ای به گونه ایکه جواب آزمایشها از دستگاهها

 • به صورت خودکار وارد سیستم جوابدهی میکردد .

 • نتایج از طریق پست الکترویکی ارسال میشود

 • آماده بودن یا تکرار نمونه از طریق اس ام اس ارسال میشود

 • راه اندازی آزمایشگاه PCR برای تشخیص قطعی بیماریهایی مانند HCV , HBV , HIV ,…

برنامه هاي آتي

 • راه اندازي تشخيص قبل از تولد -بررسي ژنتيكي جنين

 • راه اندازي اتوپسي پريناتال – كالبد گشائي علمي جنين و نوزاد جهت تشخيص علت فوت

 • توسعه آزمایشگاه ژنتیک

چشم انداز

مجهزترین آزمایشگاه در کشور  تا سال 1400 با دستیابی به اهداف زیر :
– بهترین زیر ساخت IT
– بهترین زیر ساخت تجهیزات
– یادگیری و نوآوری در سازمان با توسعه کارکنان خلاق
–  افزایش بهره وری
– تامین سطح کیفیت پایدار و قابل اعتماد
– کسب حداکثر رضایت مشتریان در ارائه خدمات

ارزش های سازمانی

 •     من می توانم

 •     پایبندی به سیستم ها و بهبود مستمر

 •     ارزش آفرینی برای مشتریان

 •     توجه به اصول توسعه پایدار

 •     توسعه فرهنگ مشارکت

 •    پاسخگویی، درستی و صداقت مسئولانه