تست آنتی گانگلیوزید

تست آنتی گانگلیوزید2019-07-12T22:16:31+03:30

تست آنتی گانگلیوزید

حضور آنتی‌بادی بر ضد مونوسیالوگانگلیوزید GM1 در نوروپاتی چندکانونی حرکتی و سندرم گیلن‌باره، همچنین آنتی‌بادی بر ضد دی سیالوگانگلیوزید GD1b در نوروپاتی حسی و وجود آنتی‌بادی بر ضد تتراسیالوگانگلیوزید GQ1b در سندرم‌فیشربحث می‌شود كه آنتى‌بادى با اپى‌توپ مشابه مانند گانگليوزيدهاى يافت شده بر روى نورون‌ها يا ميلين واكنش متقاطع مى‌دهد.

• نمونه مورد نیاز سرم می‌باشد.
• روش انجام ایمونوبلات و نتایج کیفی می‌باشد.
• همولیز، لیپمیک، ایکتریک بودن نمونه در مقادیر جزئی در تست اختلال ایجاد نمی‌نماید.