Myopathies Profile

Myopathies Profile2019-07-13T01:15:55+03:30

Differentiation of Abs

ارزیابی M2-PK موجود در مدفوع، شاخصی حساس برای تشخیص زودرس بدخیمی‌های کولورکتال و روشی سریع و مطمئن برای غربالگری بیماران در معرض ابتلا به بدخیمی‌های کولورکتال، افراد بالای پنجاه سال و یا افراد با سابقه فامیلی سرطان‌های کولورکتال می‌باشد. بدخیمی‌های کولورکتال یکی از شایع ترین بدخیمی‌ها در ایران و جهان است. با توجه به پروسه طولانی بیماری‌زایی این نوع بدخیمی‌ها در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده شود، سیر درمان موثر تر خواهد بود. تست M2-PK، آزمایشی با حساسیت و اختصاصیت بالا در تشخیص سرطان روده بزرگ می‌باشد. این تست می‌تواند تومورها و پولیپ‌های کولورکتال خونریزی دهنده و غیر خونریزی دهنده را تشخیص دهد و به طور چشمگیری از حساسیت بالاتری نسبت به سایر تست‌های رایج غربالگری سرطان کولورکتال برخوردار می‌باشد. نوع مواد غذایی مصرفی تاثیری در نتیجه تست ندارد، بنابراین رژیم غذایی خاصی قبل از انجام آزمایش مورد نیاز نمی‌باشد. در این تست آنزیم M2-Pyruvate Kinase در مدفوع شناسایی می‌شود.