QuantiFERON-TB Gold

QuantiFERON-TB Gold2019-07-13T00:58:23+03:30

QuantiFERON-TB Gold

IGRA Test for M.tuberculosis

 تعیین عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش کوانتی فرون طلایی روشی غیر مستقیم برای تشخیص بیماری نهفته و فعال سل محسوب می‌شود. 

تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold)  و یا QFG، به منظور آزمایش خون برای کمک به تشخیص سل (TB) و انواع نهفته آن (LTB) تهیه شده است. آزمایش براساس تولید INF توسط لنفوسیت‌های حساس شده به آنتی‌ژن‌های مایکوباکتریوم  یاپپتید‌های مشابه (TB7, CFP-6, ESAT-6) آن در خون، پایه ریزی شده که بعداز ۱۶ تا ۲۴ ساعت انکوباسیون قابل اندازه گیری می باشد. در افراد آلوده به باسیل سل، سلول‌های لنفوسیت T در پاسخ به آنتی ژن‌های مذکور، اینترفرون گاما ترشح می‌کنند. این واکنش، در مورد بعضی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکولوزی نیز اتفاق می‌افتد. این آزمایش در افراد با اختلالات سیستم ایمنی ضعیف و یا در کسانی که با BCG واکسینه شده‌اند، جواب نمی‌دهد. گرچه می‌توان بایک نتیجه مثبت این آزمایش به تشخیص توبرکولوزیس رسید، ولی به انجام سایر ارزیابی‌های پزشکی نیز اشاره شده است. تست کوانتی فرون با نام مترادف IGRA، جایگزین خوبی برای تست جلدی توبرکولین می‌باشد. تست کوانتی فرون دارای اختصاصیت بیش از 98 درصد و حساسیتی در حدود 80 درصد می‌باشد. این اختصاصیت بالا در IGRA، درمان غیر ضروری در موارد مثبت کاذب و عوارض جانبی ناشی از درمان‌های ضد سل به خصوص در کسانی که قبلاً واکسیناسیون BCG دریافت کرده‌اند را نیز کاهش می‌دهد.

مزایای تست IGRA

 • تکرار پذیری و اختصاصیت بالا

 • گزارش نتیجه آزمایش در اسرع وقت و بدون نیاز به کشت سلولی

 • عدم تأئیر پذیری از واکسیانسیون قبلی BCG و عفونت‌های مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزی

 • عدم نیاز به تفسیر و ساده بودن نتیجه آزمایش

 • عدم ضرورت محاسبه و دخالت دادن سایر پارامترها

 • نیاز به تنها یک بار مراجعه بیمار

 • عدم تأثیرتزایدی( Booster effect)

 • دقت بالا کیت به دلیل داشتن کنترل مثبت و منفی

 • حذف موارد مثبت کاذب و کاهش هزینه‌های اضافی

 • عدم نیاز به عکس از قفسه سینه

 • عدم نیاز به انجام آزمایش‌‌های تأییدی

 • استفاده از خون محیطی و بدون نیاز به خلط و نمونه‌های بافتی در موارد سل غیر ریوی

 • حساس‌تر از تست پوستی می‌باشد، به طوری که بیش از نیمی از افرادی که تست پوستی منفی دارند با این روش شناسایی می‌شوند

 •        دارای عملکرد اثبات شده در بیماران تحت درمان با داروهای سرکوب کننده ایمنی